Najčastejšie otázky

Čím viac informácií o šírení vírusu SARS-CoV-2 máme, tým účinnejšie môžeme bojovať s následkami, ktoré so sebou prináša. Zhrnuli sme pre vás odpovede na najčastejšie kladené otázky.

Ako mám postupovať pri žiadosti o dôchodok od Sociálnej poisťovne?

Sociálna poisťovňa dočasne upravila možnosť využitia Rezervačného systému, pomocou ktorého sa v bežnej prevádzke možno elektronicky objednať na termín spísania žiadosti o niektorý z dôchodkov priamo v pobočke. Dôvodom tohto kroku je skrátenie úradných hodín pobočiek a obmedzenie pohybu návštevníkov v ich priestoroch v súvislosti s koronavírusom. Aj napriek týmto opatreniam nesmie byť prerušená možnosť žiadať o dôchodkové dávky.

Dočasne bude preto Rezervačný systém využívaný na elektronický zber formulárov, pomocou ktorých poistenci môžu iniciovať konanie o ich dôchodku. Po prihlásení sa do Rezervačného systému na stránke www.socpoist.sk  treba postupovať podľa nasledovných inštrukcií:

  1. zadať druh dôchodku, ktorý chcete vybaviť
  2. zadať pobočku alebo pracovisko podľa miesta trvalého bydliska žiadateľa
  3. odoslať formulár

Sociálna poisťovňa nepotvrdzuje prijatie mailu, ale približne do troch pracovných dní bude žiadateľa kontaktovať pracovník príslušnej pobočky a v závislosti od jeho konkrétnej situácie ho bude podrobne informovať o ďalšom postupe.

Ak sa poistenec rozhodne doručiť žiadosť o spísanie žiadosti o dôchodok, ktorej formulár sa nachádza na webovej stránke Sociálnej poisťovne, (po vytlačení a ručnom vyplnení) poštou alebo osobne do schránky pri vstupe do pobočky, môže tak urobiť a potom už bude nasledovať rovnaký postup ako v prípade elektronického podania.

V akom režime pracuje sociálna poisťovňa?

V súvislosti s mimoriadnou situáciou a opatreniami proti šíreniu koronavírusu Sociálna poisťovňa upozorňuje na zmenu úradných hodín. Od pondelka 16. 3. 2020 budú klientské centrá všetkých pobočiek Sociálnej poisťovne, vysunuté pracoviská i ústredie Sociálnej poisťovne otvorené pre verejnosť v obmedzenom režime každý pracovný deň v čase od 8.00 do 11.00 h.

Pokladnice v pobočkách nebudú preberať hotovosť. Sociálna poisťovňa preto žiada verejnosť, aby na platby využili bezhotovostný styk.

Sociálna poisťovňa zároveň upozorňuje na zákaz vstupu rodičov s deťmi do jej priestorov.

Na odovzdávanie potrebných dokumentov a žiadostí treba využívať najmä e-mailovú komunikáciu, resp. e-schránky alebo poštový styk. Naďalej zostáva v platnosti možnosť odovzdať dokumenty do schránok pri vstupe do budov pobočiek v osobitnom priestore.

Ako žiadať Sociálnu poisťovňu o dávku ošetrovné pre koronavírus?

Sociálna poisťovňa upozorňuje rodičov na nevyhnutnosť podania novej žiadosti o ošetrovné, ak ho chcú poberať aj za obdobie nasledujúcich 14 dní, počas ktorých budú školské/predškolské zariadenia opäť uzavreté. Minulý týždeň (od 10. do 15. 3. 2020) boli niektoré školské/predškolské zariadenia (najmä v Bratislavskom kraji) uzatvorené na základe rozhodnutia riaditeľa školy. Vtedy si rodičia prvýkrát žiadali o dávku ošetrovné. Vzhľadom na to, že od 16. 3. 2020 sú uzavreté nanovo, tentoraz na dobu nasledujúcich 14 dní na celom území Slovenska na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu, musia si rodičia o dávku požiadať znovu. Postup aj s potrebnými kontaktmi a formulárom je uvedený na www.socpoist.sk a v skratke je nasledovný:

1/ zaslaním vyplneného formulára miestne príslušnej pobočke; formulár môže byť vyplnený priamo v počítači (word) alebo ručne (word, PDF). Pri ručnom vyplnení poistenec formulár podpíše, naskenuje a pošle emailom alebo poštou.

Formuláre tu:

Žiadosť o ošetrovné pre koronavírus (pdf) | Žiadosť o ošetrovné pre koronavírus (word)

2/ zatelefonovaním do miestne príslušnej pobočky, ktorá s ním spíše zápisnicu z ústneho podania, prípadne ho požiada o zanechanie telefónneho čísla s tým, že ho bude pobočka kontaktovať v najbližšej dobe – tento spôsob však neodporúčame, linky sú preťažené.

Kontakty tu: Kontakty – pobočky

Žiadosť o dávku treba posielať len na jednu e-mailovú adresu príslušnej pobočky, inak dochádza k duplicitnému spracovaniu jednej žiadosti, čo Sociálnu poisťovňu zbytočne zaťažuje.

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že o dávku netreba žiadať hneď, dá sa tak urobiť aj neskôr o pár týždňov (zákon umožňuje až 3 roky spätne). Pobočky Sociálnej poisťovne zaznamenávajú veľký nápor žiadostí, preto je ich prioritou spracovanie a je vhodné rozložiť ich príjem na dlhšie časové obdobie. Aj z týchto dôvodov Sociálna poisťovňa nepotvrdzuje prijatie žiadostí.

Tí rodičia, ktorí si nestihli uplatniť nárok na ošetrovné pri uzatvorení zariadenia v období od 10. do 15. 3. 2020 a ich dieťa bude doma aj nasledujúcich 14 dní, môžu podať žiadosť o ošetrovné na jednom formulári – potrebné je doň dopísať všetky obdobia poskytovania osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa. Rovnako môžu žiadosť za obe obdobia vybaviť aj jedným telefonátom do pobočky, upozorňujeme však, že telefonické linky sú preťažené a Sociálna poisťovňa preto odporúča zasielať žiadosti e-mailom alebo poštou.

Ako dlho dokáže vírus COVID-19 prežiť na rôznych povrchoch?

Podľa zatiaľ nerecenzovanej vedeckej štúdie dokáže vírus prežiť 3 hodiny vo vzduchu v interiéri,  4 hodiny na medenom povrchu, 24 hodín na kartóne, 2-3 dni na plastovom povrchu a rovnako dlho aj na oceľovom povrchu.

Kvôli zatvorenej škole/ škôlke nemôžem nastúpiť do práce. Ospravedlní zamestnávateľ moju neprítomnosť?

Na základe rozhodnutia Vlády SR bolo s účinnosťou od 16. marca 2020 rozhodnuté aj o uzatvorení všetkých materských, základných a stredných škôl v SR na obdobie 14 dní. Pre rodiča dieťaťa vo veku do 10 rokov, ktorý z dôvodu osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa nemôže v tomto období vykonávať prácu, ide o prekážku v práci na jeho strane, ktorú zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení definuje ako ošetrovanie člena rodiny (OČR). Zamestnancovi na základe potvrdenia pediatra vzniká nárok na ošetrovné. Ošetrovné vo výške 55 % denného vymeriavacieho základu poskytuje Sociálna poisťovňa v zmysle zákona najviac za 10 kalendárnych dní. Zamestnávateľ je povinný túto neprítomnosť zamestnanca v práci ospravedlniť.

Vzhľadom na vyhlásenú mimoriadnu situáciu Sociálna poisťovňa vydala oznámenie, že reflektujúc na opatrenia prijaté Krízový štábom SR prizná ošetrovné pri osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa do dovŕšenia 11. roku jeho veku (10 + 364 dní) počas celého 14-dňového obdobia, počas ktorého budú školy a predškolské zariadenia uzavreté. Pred uplynutím tejto lehoty bude Sociálna poisťovňa na základe ďalšieho aktuálneho vývoja, ak zostanú školy a predškolské zariadenia aj naďalej uzavreté, verejnosť informovať o ďalšom postupe. Bližšie informácie sú dostupné na stránke Sociálnej poisťovne.

Neprítomnosť zamestnanca v práci z dôvodu starostlivosti o staršie dieťa, na ktorú sa nevzťahuje inštitút ošetrovania člena rodiny, je potrebné riešiť po dohode so zamestnávateľom iným zákonným spôsobom.

Zamestnávam ľudí, ako môžem dočasne upraviť podmienky vykonávania práce?

Zamestnávateľ môže v rámci preventívnych opatrení pristúpiť aj k dočasnej úprave podmienok vykonávania práce zamestnanca, ktorou zníži riziko kontaktu zamestnanca s možným zdrojom nákazy. Odporúčanou úpravou je výkon práce z domu, tzv. home office, ak to druh práce, ktorú zamestnanec podľa pracovnej zmluvy vykonáva, umožňuje. Zákonník práce túto možnosť upravuje v § 52 ods. 5, pričom príležitostné vykonávanie práce z domu alebo jej vykonávanie za mimoriadnych okolností podmieňuje dohodou so zamestnancom. Zamestnávateľ však nemôže jednostranne nariadiť zamestnancovi zmenu dohodnutého miesta výkonu práce.

Ak sa zamestnávateľ so zamestnancom nedohodne na dočasnom vykonávaní práce z domu alebo na inom ako zvyčajnom mieste, resp. ak vzhľadom na druh práce nie je možné pristúpiť k takejto dočasnej úprave pracovných podmienok, a v čase mimoriadnej situácie zamestnávateľ umožní alebo nariadi zamestnancovi výkon práce na pracovisku, je povinný prijať všetky opatrenia na zaistenie ochrany života, zdravia a bezpečnosti zamestnancov na pracovisku. Zákon  č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v § 5 ustanovuje povinnosť zamestnávateľa uplatňovať všeobecné zásady prevencie pri vykonávaní opatrení nevyhnutných na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pričom k všeobecným zásadám prevencie patrí aj  vylúčenie nebezpečenstva a z neho vyplývajúceho rizika, ako aj posudzovanie rizika, ktoré nemožno vylúčiť. V zmysle uvedeného je zamestnávateľ povinný posudzovať riziko a na základe tohto posúdenia oprávnený prijať a vykonať potrebné opatrenia na zabezpečenie ochrany života a zdravia zamestnancov, pričom sa môže riadiť opatreniami, ktoré prijala Vláda SR, resp. odporúčaniami MZ SR, MZVaEZ SR, ÚVZ, ktoré zverejňujú na svojich stránkach. K takýmto opatreniam okrem home office patrí napríklad možnosť zrušiť pracovnú cestu a/alebo zahraničnú pracovnú cestu zamestnanca či povinnosť poskytnúť zamestnancovi potrebné a účinné osobné ochranné pracovné prostriedky chrániace zamestnanca pred biologickými nebezpečenstvami (napr. ochranné rúška a respirátory na ochranu dýchacích orgánov, ochranné rukavice, dezinfekčné prostriedky na ochranu rúk a pod.). Zamestnávateľ nie je povinný poskytnúť zamestnancovi uvedené potrebné a účinné osobné ochranné pracovné prostriedky len v tom prípade, že iným dostatočným spôsobom zamedzí ohrozeniu života a zdravia zamestnanca koronavírusom SARS-CoV-2.

V danej súvislosti považuje Národný inšpektorát práce za potrebné upozorniť na to, že opatreniami prijatými Vládou SR a Úradom verejného zdravotníctva je povinný riadiť sa okrem zamestnávateľa aj zamestnanec ako občan Slovenskej republiky a aj on je v záujme ochrany vlastného zdravia povinný konať určitým spôsobom alebo zdržať sa určitého konania, ak to bolo príslušným orgánom nariadené alebo odporúčané.

Dovolenka

Pre čerpanie dovolenky platí, že ho určuje zamestnávateľ po prerokovaní so zamestnancom podľa plánu dovoleniek určeného s predchádzajúcim súhlasom zástupcov zamestnancov. Pri určovaní dovolenky je potrebné prihliadať na úlohy zamestnávateľa a na oprávnené záujmy zamestnanca.

Čerpanie dovolenky je zamestnávateľ povinný oznámiť zamestnancovi aspoň 14 dní vopred. Toto obdobie môže byť výnimočne skrátené so súhlasom zamestnanca.

Bez súhlasu zamestnanca nie je prípustné určiť čerpanie dovolenky v predstihu kratšom ako 14 dní.

  • Iná prekážka v práci na strane zamestnanca

Zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno aj z iných dôvodov ako sú uvedené v § 141 ods. 2 Zákonníka práce s náhradou mzdy alebo bez náhrady mzdy, resp. pracovné voľno s náhradou mzdy, ktoré si zamestnanec odpracuje. Uvedené možnosti sa však vzťahujú na dôležité osobné prekážky v práci, teda na prekážky na strane zamestnanca, o ktorých nemôže zamestnávateľ rozhodnúť jednostranne.

Bolo vám nariadené uzavrieť prevádzku? Zistite aké povinnosti mate voči svojim zamestnancom.

Ak zamestnávateľ je podnikateľským subjektom, ktorému na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva bolo nariadené uzavrieť počas doby trvania mimoriadnej situácie prevádzku (napr. maloobchodná predajňa s nepotravinovým tovarom, bar, kultúrne zariadenie, wellness centrum a pod.) a zamestnávateľ nemá možnosť prideľovať zamestnancovi prácu podľa pracovnej zmluvy, môže ísť o prekážku v práci na strane zamestnávateľa podľa § 142 Zákonníka práce. Počas prekážky v práci na strane zamestnávateľa patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.

Ak však zamestnávateľ vymedzí v písomnej dohode so zástupcami zamestnancov vážne prevádzkové dôvody, pre ktoré nemôže zamestnancovi prideľovať prácu, pôjde o prekážku v práci na strane zamestnávateľa, pri ktorej mu patrí náhrada mzdy v sume určenej dohodou, najmenej však 60 % priemerného zárobku zamestnanca. Dohodu nemožno nahradiť jednostranným rozhodnutím zamestnávateľa.

Uvedené sa vzťahuje aj na situáciu, ak k uzavretiu prevádzky ako k preventívnemu opatreniu po vyhodnotení rizík pristúpi zamestnávateľ na základe svojho dobrovoľného rozhodnutia.

Iný spôsob pracovnoprávneho vysporiadania obdobia, kedy zamestnanec nemôže vykonávať prácu, je postavený na vzájomnej dohode zamestnanca a zamestnávateľa. Tu prichádzajú do úvahy tieto možnosti:

Aké povinnosti má zamestnanec, ktorému bolo nariadené karanténne opatrenie?

Fyzické osoby vracajúce sa na Slovensko zo zahraničia sú až do odvolania povinné v  záujme ochrany zdravia iných osôb pred prenosnými chorobami podrobiť sa karanténe po dobu 14 dní. Rovnako môže byť rozhodnutím orgánu verejného zdravotníctva karanténne opatrenie nariadené aj inej osobe podozrivej z nákazy. Pod karanténou sa rozumie izolácia osoby, jej vyšetrovanie a pozorovanie v rámci lekárskeho dohľadu  v zdravotníckom zariadení, v domácom prostredí alebo v inom jej prirodzenom sociálnom prostredí. V prípade nariadeného karanténneho opatrenia ide o dôležitú osobnú prekážku v práci, počas ktorej zamestnávateľ v zmysle § 141 ods. 1 Zákonníka práce ospravedlní neprítomnosť zamestnanca v práci.

V zmysle § 144 Zákonníka práce ak zamestnancovi nebola prekážka v práci vopred známa, je povinný upovedomiť zamestnávateľa o tejto prekážke v práci a o jej predpokladanom trvaní bez zbytočného odkladu. Prekážku v práci a jej trvanie je zamestnanec povinný zamestnávateľovi preukázať. Príslušné zariadenie je povinné potvrdiť mu doklad o existencii prekážky v práci a o jej trvaní.

Zamestnanec, ktorému bolo nariadené karanténne opatrenie, má v zmysle zákona č. 462/2003 Z. z.  o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti nárok na náhradu príjmu od zamestnávateľa počas prvých 10 dní karanténneho opatrenia, a to vo výške 25 % denného vymeriavacieho základu počas prvých troch dní karantény a 55 % od štvrtého do desiateho dňa karantény, a to za predpokladu, že nemá príjem zo zamestnania. Od jedenásteho dňa má zamestnanec za predpokladu absencie príjmu nárok na nemocenské podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení vo výške 55 % denného vymeriavacieho základu. SZČO, dobrovoľne nemocensky poistené osoby a poistenci v ochrannej lehote majú nárok na nemocenské za uvedených podmienok od prvého dňa nariadeného karanténneho opatrenia.

Čo robiť keď potrebujem niečo vybaviť na úseku dokladov, SBS a dopravných evidencií?

Na úseku dopravných evidencií budú vybavovaní len občania, ktorí budú objednaní online prostredníctvom elektronickej služby, prioritne je potrebné vykonávať evidenčné úkony, ktoré sú potrebné na používanie vozidiel obyvateľmi a organizáciami. Občania, ktorí sa už v minulosti objednali mimo nových úradných hodín, sa budú musieť znovu objednať na čas Po-Pi od 8.00 do 11.00 h, nakoľko ich objednávky boli zrušené.

Zároveň žiadame občanov, aby si vybavovali len úkony nevyhnutne potrebné najmä pre ich pracovnú činnosť, zabezpečovanie životných potrieb a úkony ako napr. vydane duplikátu tabuľky s evidenčným číslom na nosič na bicykle, zápis ťažného zariadenia, zmena farby vozidla a pod. nechali na neskoršie obdobie. Za nedodržanie lehôt občania nebudú sankcionovaní.

Pokuty za neplatné technické a emisné kontroly polícia v čase mimoriadnej situácie neukladá.

Zamestnanci oddelení dokladov odborov poriadkovej polície okresných riaditeľstiev Policajného zboru budú zabezpečovať len prijímanie žiadostí o vydanie:

  • občianskych preukazov pri skončení platnosti maximálne dva mesiace pred uplynutím platnosti alebo ktorých časová platnosť skončila, pri nahlásení straty alebo odcudzenia dokladu. Žiadosti o vydanie občianskych preukazov pre deti do 15 rokov nebudú prijímané vôbec.
    • vodičských preukazov po nadobudnutí vodičského oprávnenia, pri uplynutí časovej platnosti vodičského preukazu a pri nahlásení straty alebo odcudzenia dokladu.
    • cestovných pasov len na základe žiadosti o urýchlené vydanie do dvoch pracovných dní za príslušný správny poplatok.

Vyhotovené občianske preukazy budú zasielané občanom prostredníctvom pošty bez zvýšenia správneho poplatku, ak to programové vybavenie umožní.

Nebude vykonávaná aktivácia certifikátov pre vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu – občan má možnosť vykonať aktiváciu prostredníctvom elektronickej služby na to zriadenej.

Vykonávanie skúšok odbornej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo, vydávanie  zbrojných preukazov, zbrojných sprievodných listov je pozastavené.

Pozastavené je prijímanie žiadostí na úseku SBS a niektoré povolenia sú automaticky predĺžené.

Čo robiť keď potrebujem niečo vybaviť na okresno úrade?

Pre komunikáciu s úradmi využívajte elektronické podania prostredníctvom www.slovensko.sk - sú podľa § 6 ods. 2 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch sa správne poplatky pri využití elektronických služieb znižujú o polovicu, najviac o 70 eur.

 Na úhradu správnych poplatkov využívajte mobilnú aplikáciu (https://www.posta.sk/subory/38936/prirucka-pre-mobilnu-aplikaciu-ekolok.pdf) alebo virtuálny eKolkomat (m.ekolky.gov.sk/Login.aspx

Odbory okresných úradov budú dočasne akceptovať aj podania realizované prostredníctvom e-mailovej komunikácie bez zaručeného elektronického podpisu, tieto ale musia byť čo najskôr doplnené aj v papierovej forme alebo prostredníctvom elektronickej služby so zaručeným elektronickým podpisom. Prílohy e-mailových podaní je potrebné naskenovať spolu s potvrdením o zaplatení správneho poplatku (QR kód). E-mailové schránky odborov sú zverejnené.

V prípade, že občan nevyužíva elektronické služby štátu a nemá zriadenú ani e-mailovú schránku, svoje podania môže realizovať prostredníctvom Slovenskej pošty, bez potreby návštevy úradu.

Konzultácie sa vykonávajú spravidla telefonicky alebo prostredníctvom zverejnených e-mailových schránok odborov okresných úradov.

V prípade nevyhnutnosti osobnej konzultácie alebo úkonu je možné dohodnúť si presný čas s konkrétnym úradníkom prostredníctvom zverejnených kontaktov.

 Pri návšteve klientskeho centra striktne dodržuje pokyny supervízora, resp. povereného zamestnanca.

 Zakazuje sa vstup rodičov s deťmi do všetkých klientskych pracovísk okrem nevyhnutných úkonov.

Zmeškanie zákonnej lehoty v dôsledku zavedených mimoriadnych opatrení sa nebude považovať za porušenie zákona, občan ani podnikateľ nebude za nedodržanie lehoty sankcionovaný. Lehoty pre podávanie opravných prostriedkov zostávajú v platnosti a ich dodržiavanie sa naďalej vyžaduje.

 Nedostavenie sa klienta v stanovenom termíne počas trvania mimoriadnej situácie sa nebude považovať za porušenie povinnosti; náhradný termín je okresný úrad povinný určiť písomne, a to listom, e-mailom alebo zaslaním do elektronickej schránky klienta.

Budem platiť pokutu za neplatnú technickú a emisnú kontrolu v čase mimoriadnej situácie?

Príslušníci Policajného zboru až do odvolania nebudú ukladať sankcie, taktiež nezadržia osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II, technické osvedčenie vozidla ani tabuľky s evidenčným číslom (v zmysle §§ 72 zákona č. 8/2009 Z. z.  o cestnej premávke) tým vodičom motorových vozidiel, ktorým skončila platnosť emisnej a technickej kontroly dňom 12. 03. 2020.

To však neznamená, že vodiči nemusia dodržiavať dopravné predpisy a plne sa venovať vedeniu vozidla. O to viac by mali dbať na svoju bezpečnosť a bezpečnosť ostatných účastníkov cestnej premávky. Tento pokyn vydal Prezident Policajného zboru v súvislosti s automatickým generovaním pokút za neplatnú technickú a emisnú kontrolu Ministerstvom dopravy a výstavby SR a ich oznámením, že odpustia pokuty za zmeškanú technickú a emisnú kontrolu.

Ako fungujú klientske centrá alebo okresné úrady?

Úradné hodiny klientskych centier sa od 16. marca 2020  skracujú na čas od 8. h do 11. h každý pracovný deň.

Do budovy klientskeho centra, okresného úradu, Policajného zboru, kde sú poskytované služby evidencie vozidiel, bude umožnený vstup len osobám s dohodnutým termínom na konkrétny úkon alebo osobám, ktoré žiadajú o vydanie dokladov z dôvodov uvedených nižšie. Iní klienti do priestorov klientskeho centra ani okresného úradu vpustení nebudú.

V prípade dohodnutého termínu na dopravnom inšpektoráte bude vstup do klientskeho centra umožnený maximálne 5 minút pred termínom. Počas úradných hodín okresného úradu bude pre občanov k dispozícii len podateľňa okresného úradu.

V záujme ochrany zdravia všetkých občanov, ako aj pracovníkov klientskych centier a okresných úradov upozorňujeme občanov, že na tieto pracoviská budú vpustení len s rúškom, šálom alebo obdobnou ochranou tváre. 

Môžu sa pri liečbe používať aj antibiotiká?

Nie, antibiotická liečba je pri ochorení COVID-19 neúčinná, keďže ide o vírusové ochorenie, ktoré na antibiotiká nijako nereaguje. Antibiotiká sa môžu nasadiť pacientom, ktorých priebeh ochorenia je vážny a prerastie až do zápalu pľúc, či zlyhávania niektorých orgánov, ktoré spôsobuje rozšírená infekcia v tele. O nasadení antibiotík rozhoduje VŽDY ošetrujúci lekár na základe aktuálneho stavu pacienta.

Ako sa lieči ochorenie spôsobené vírusom SARS-CoV-2?

Vakcína ani špecifické antivirotiká v súčasnosti neexistujú, liečba je preto syptomatická. To znamená, že liečime symptómy, ktoré ochorenie spôsobilo- znižovanie horúčky, potlačenie kašľa, dostatočný oddych na lôžku spojený s primeraným príjmom tekutín a pod. V prípade zhoršenia zdravotného stavu kontaktujeme lekára, opäť len telefonicky a konzultujeme ďalší postup.

Môžem ísť počas trvajúcich protiepidemiologických opatrení na prechádzku do prírody?

Áno na prechádzku do prírody môžete ísť, avšak vyhýbajte sa takým miestam, kde by sa mohlo stretnúť viac ľudí naraz. Pri prechádzke v prírode, kde ste vy a vaši blízky príbuzní (teda nie je tam hustá návštevnosť) nie je potrebné nosiť ochranné pomôcky.

Prečo si treba chrániť aj oči?

Nákaza koronavírusom SARS-CoV-2 je možná aj prostredníctvom sliznice oka, preto sa preventívne odporúča chrániť si aj túto časť tela.

Čo sa považuje za nevyhnutný prípad pre vychádzanie?

Za nevyhnutný prípad ísť von sa považuje nákup potravín, liekov a drogérie, takisto venčenie psa, či neodkladné zdravotné ošetrenie alebo kontrola u lekára. Zvážte, poprípade vopred konzultujte so svojim ošetrujúcim lekárom, či je v aktuálnej situácii návšteva zdravotníckych zariadení pre vás vhodná.  Za nevyhnutný prípad vychádzania sa takisto považuje cestovanie do zamestnania.

Ako mám postupovať v prípade podozrenia na COVID-19?

V prípade, ak máte podozrenie na výskyt ochorenia COVID-19 ( koronavírusu) a vyskytli sa u Vás príznaky ako napríklad kašeľ, bolesti hrdla, dýchavičnosť, horúčka a zároveň počas uplynulých 14 dní ste navštívili krajinu s potvrdeným výskytom tohto ochorenia alebo ste boli v kontakte s osobou pozitívnou na koronavírus, odporúčame postupovať nasledovne:


        -  výlučne telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára alebo operačné stredisko a informovať ich o svojom zdravotnom stave  a cestovateľskej anamnéze,
        -  nechodiť priamo do ambulancie všeobecného lekára alebo do nemocnice z dôvodu možného šírenia nákazy,
        -  následne po konzultácii s lekárom, postupujte podľa telefonických pokynov,
        -  v prípade, že máte akékoľvek otázky, kontaktujte odborníkov na nižšie uvedených kontaktoch.

            Odborníci sú Vám k dispozícii. Zriadili sme infolinky funkčné 24 hodín denne, 7 dní v týždni. K dispozícii je aj mailový kontakt.

Kontakty prístupné pre verejnosť:

Národné centrum zdravotníckych informácií - 0800 221 234

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682, novykoronavirus@uvzsr.sk
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici - 0918 659 580
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave – 0917 426 075
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre – 0948 495 915
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave - 0905 903 053
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne – 0911 763 203
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach – 0918 389 841
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove – 0911 908 823
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline – 0905 342 812

Ako sa môžem chrániť pre nákazou koronavírusom SARS-CoV-2?

Seba aj svoje okolie môžete chrániť v prvom rade tým, že zostanete doma a minimalizujete kontakty s ostatnými ľuďmi. Z domu vychádzajte iba v nevyhnutných prípadoch. Dbajte na dostatočnú ochranu - rúško na tvár, jednorázové rukavice, odporúča sa použiť aj okuliare.

Ako sa môžem nakaziť koronavírusom SARS-CoV-2?

Vírus sa šíri vzdušnou cestou (kvapôčkovou nákazou). Môžu  ho prenášať aj také infikované osoby, ktoré nemajú žiadne alebo len veľmi mierne vonkajšie prejavy ochorenia. Nakaziť sa môžete aj kontaminovanými rukami.

ZAPNITE CHAT
TA3_logo